વિભાગની શરૂઆતથી વિભાગના વિકાસમાં જેમણે નેતૃત્વ આપ્યું છે તે અધ્યક્ષોની યાદી

  • ડો. બિંદુબહેન શાહ
  • ડો. પરમેશ્વરીભાઈ  દયાલ
  • ડો. સુમંતભાઈ  મજમુદાર
  • શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ જાની
  • ડો. ચન્દ્રગુપ્તભાઈ  સાનન
  • ડો. ગીતાબહેન વ્યાસ
  • ડો. ચંદ્રકાન્તભાઈ ઉપાધ્યાય
  • ડો. આનંદીબહેન પટેલ