વિદ્યાર્થીઓની કુલ સીટ 

  • MSW- 52
  • MSW(Psychiatry) – 22