ગૂજરાત વિદ્યાપીઠમાં વિદ્યાર્થીઓએ માટે શારીરિક કેળવણી માટે ઉત્તમ રમતનું મેદાન, જિમનેશિયમ હૉલ છે.