ચાઈલ્ડલાઇન વિષે જાણો

ચાઇલ્ડ લાઇન માટેના વિવિધ મેન્યૂઅલ /ગાઈડલાઇન

ચાઈલ્ડલાઇન રિપોર્ટ્સ

અમદાવાદ નોડલ ચાઈલ્ડલાઈન દ્વારા ૨૦૧૬ થી ૨૦૨૦ સુધી યોજવામાં આવેલ તાલીમની વિગત

ક્રમ

તારીખ/વાર/વિષય

તજજ્ઞ

વિગત

1

તારીખ: ૧૨-૦૧-૨૦૧૬
વિષય: બાળકો પ્રત્યે
સંવેદનશીલતા અને
વર્તન

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)

- અમદાવાદ જીલ્લાના CCI ના ૪૦ સ્ટાફમેમ્બરોની અમદાવાદ DCPUની મદદથી તાલીમ યોજવામાં આવી હતી

2

તારીખ: ૨૨-૦૧-૨૦૧૬
વિષય: પોક્સો એક્ટ

- પ્રીતા ઝહા
(પીસ એન્ડ ઇક્વાલીટી સેલ)

- ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બરની તાલીમ ગોઠવવામાં આવી જેમાં ૧૨ ટીમ મેમ્બર અને કોર્ડીનેટર હાજર રહ્યા હતા

3

તારીખ : 0૮-૦૨-૨૦૧૬
વિષય: વોલેંટીયર મીટીંગ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- બિનલ પટેલ
(સીટીકોર્ડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન)
- માયાબેન ત્રિપાઠી
(સેન્ટરકોર્ડીનેટર, કોલાબ)

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમમેમ્બરોએ વર્ષમાં આઉટરીચ દરમ્યાન ૫૦ વોલેન્ટીયર બનાવ્યા તેઓની સાથે મીટીંગ કરી બાળકોના અધિકાર વિષે માહિતી આપવામાં આવી

4

તારીખ:૧૯-૦૩-૨૦૧૬
વિષય: બાળ સુરક્ષા અને
બજેટ ( રિસોર્સ
ઓર્ગેનાઈઝેશન મીટીંગ)

- મહેન્દ્રભાઈ જેઠમલાણી (પાથેય સંસ્થા)

- ચાઈલ્ડલાઈન ના ટીમ મેમ્બર અને અમદાવાદ શહેરની અન્ય સંસ્થાઓમાંથી કુલ ૨૨ વ્યક્તિઓએ આ તાલીમમાં ભાગ લીધો હતો

5

તારીખ: ૨૩-૦૩-૨૦૧૬
વિષય: કમ્યુનીકેશન

- સંજયભાઈ દવે
(ચરખા સંસ્થા)

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બર માટે તાલીમનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં અમદાવાદ ચાઈલ્ડલાઈનના તમામ ટીમ મેમ્બર હાજર રહ્યા હતા

6

તારીખ: ૨૭-૦૫-૨૦૧૬
વિષય: સ્પોન્સરશીપ સ્કીમ

- ગુજરાત રાજ્ય બાળ સંરક્ષણ સોસાયટી

અમદાવાદ જીલ્લાની વિવિધ સંસ્થાઓમાંથી ૪૦ જેટલા કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

7

તારીખ: ૦૧-૦૭-૨૦૧૬
વિષય: જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ -૨૦૧૫

- વૈજંતી મામતોરા ( CIC, ચાઈલ્ડલાઈન ઇન્ડિયા ફાઉન્ડેશન)

ચાઈલ્ડલાઈન અમદાવાદ અને ચાઈલ્ડલાઈન ગાંધીનગરના ૨૨ સ્ટાફ મેમ્બરો માટે ચાઈલ્ડલાઈન નોડલ ખાતે તાલીમ યોજવામાં આવી હતી

8

તારીખ: ૦૧-૧૨-૨૦૧૬
વિષય: જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ -૨૦૧૫ અને પોક્સો એક્ટ

- પ્રો ક્રીશ્નપાલ મલિક
 નિરમા લો કોલેજ

અમદાવાદ ચાઈલ્ડલાઈન અને dcpu દ્વારા આયોજિત તાલીમમાં અમદાવાદની જુદીજુદી સંસ્થાઓમાંથી ૧૦૦ જેટલા કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને અમદાવાદના કલેકટર શ્રીમતી અવન્તીકાબેન સિંઘ પણ મુખ મહેમાન તરીકે આ કાર્યક્રમમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

9

તારીખ: ૨૧-૦૮-૨૦૧૭
વિષય: કાળજી અને રક્ષણની જરૂરિયાતવાળા બાળકોની મનો-સામાજિક સ્થિતિ
(બાળ ભિક્ષુકોના સંદર્ભે)

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- ડો. પૂજાબેન પંચાલ
( બાળ મનોચિકિત્સક)
- પન્નાબેન મોમાયા
(ACP, સ્પેશિયલ જુવેનાઇલ પોલીસ યુનિટ)

અમદાવાદ શહેરના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા ૧૨૦ ચાઈલ્ડ વેલ્ફેર ઓફિસર અને ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરોને આ તાલીમ આપવામાં આવી હતી જેમાં એક અઠવાડિયાનું બાળ ભીક્ષુકોને મુક્ત કરાવા માટે રેસ્ક્યુંનું આયોજન કરવવામાં આવ્યું હતું

10

તારીખ: ૨૮-૦૮-૨૦૧૭
વિષય : પ્રોજેક્ટ માસુમ,
અને કોમલ
મેનુઅલની
તાલીમ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)

નિરમા યુનિવર્સીટી અને ગજરાત યુનિવર્સીટીના કુલ ૪૫ વિદ્યાર્થીઓએ વોલેન્ટીયર તરીકે જોડાઈને બાળકોના જાતિય શોષણ વિરુધ જાગૃતિના મેનુઅલની તાલીમ મેળવી હતી.

11

તારીખ: ૧૨-૦૯-૨૦૧૭
વિષય : કાળજી અને રક્ષણની જરૂરિયાતવાળા તેમજ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા બાળકોની માનસિક સ્થિતિ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
-ડો. પૂજાબેન પંચાલ
(બાળ મનોચિકિત્સક)

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમ મેમ્બરોને બાળકોની મનો-સામાજિક સ્થિતિ વિશે સમાજ આપી હતી અને બાળકોના વર્તન પાછળની પરિસ્થિતિઓ વિશે જણાવ્યું હતું.

12

તારીખ: ૧૬-૦૯-૨૦૧૭
વિષય: પ્રોજેક્ટ “માસુમ”
(બાળકોને જાતિય
શોષણ સામે જાગૃતિના
મેન્યુઅલની તાલીમ)

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- YI( યંગ ઇન્ડિયા)ના સભ્યો

બાળકોના જાતિય શોષણની સામે જાગૃત કરી શકાય તે માટે એક મેન્યુઅલ બનાવામાં આવ્યું અને YI ગ્રુપના સહયોગથી ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેક્ટર શ્રી આનંદીબેન પટેલે અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગના સીટી તાલુકાના 45 શિક્ષિકાઓએ તાલીમ મેળવી જે તેમની શાળાઓમાં બાળકીઓને તાલીમ આપશે.

13

તારીખ: ૦૭-૦૨-૨૦૧૮
વિષય: વોલેન્ટીયર મીટીંગ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- બિનલ પટેલ
(સીટીકોર્ડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન)
- માયાબેન ત્રિપાઠી
(સેન્ટરકોર્ડીનેટર, કોલાબ)

ચાઈલ્ડલાઈન ટીમમેમ્બરોએ વર્ષમાં આઉટરીચ દરમ્યાન ૪૦ વોલેન્ટીયર બનાવ્યા તેઓની સાથે મીટીંગ કરી બાળકોના અધિકાર વિષે માહિતી આપવામાં આવી

14

તારીખઃ ૧૧-૦૨-૨૦૧૮
વિષય : બાળકો સાથે લાઇફસ્કીલ મેનેજમેન્ટ

- સુશ્રી ગંગોત્રીબેન સોનેજી
( લાઇફ સ્કીલ ટ્રેનર)

ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરોને બાળકોના લાઇફ સ્કીલ મેનેજમેન્ટ વિશેની પ્રેક્ટીકલ તાલીમ બાળકો સાથે જ પ્રવૃત્તિ કરી આપવામાં આવી

15

તારીખ: ૨૧-૦૨-૨૦૧૮
વિષય: પ્રોજેક્ટ “માસુમ”
(બાળકોને જાતિય
શોષણ સામે
જાગૃતિના
મેન્યુઅલની
તાલીમ)

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- YI( યંગ ઇન્ડિયા)ના સભ્યો

બાળકોના જાતિય શોષણની સામે જાગૃત કરી શકાય તે માટે એક મેન્યુઅલ બનાવામાં આવ્યું અને YI ગ્રુપના સહયોગથી ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેક્ટર શ્રી આનંદીબેન પટેલે અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગના દસક્રોઈ તાલુકાના 70 શિક્ષિકાઓએ તાલીમ મેળવી જે તેમની શાળાઓમાં બાળકીઓને તાલીમ આપશે.

16

તારીખ :૨૮-૦૨-૨૦૧૮
વિષય : સીટી એડવાઇઝરી
બોર્ડની મીટીંગ

- સુશ્રી ભારતીબા પરમાર,
(ડેપ્યુટી કલેકટર,અમદાવાદ)

ચાઈલ્ડલાઈન સીટી એડવાઇઝરી બોર્ડની મીટીંગમાં CABના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ચાઈલ્ડલાઈને મંજુર એજંડા દ્વારા ચર્ચા કરી હતી

17

તારીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૧૮
વિષય : બાળ ભિક્ષુકોના
રેસ્ક્યુની મીટીંગ

- શ્રીમતી. કે. એ. સિંઘ.
( પોલીસ ઇન્સ્પેકટર,મહિલા પોલીસ સ્ટેશન)
-- બિનલ પટેલ
(સીટીકોર્ડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન

ચાઈલ્ડલાઈનના ટીમ મેમ્બરો તેમજ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનના ૨૫ ASI બહેનોને બાળ ભિક્ષુકોના રેસ્ક્યુના આયોજનની મીટીંગ કરવામાં આવી

18

તારીખ : ૨૧-૦૩-૨૦૧૮
વિષય : ચાઈલ્ડલાઈન રીવ્યુ
મીટીંગ

- બિનલ પટેલ (સીટીકોર્ડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન)
-માયાબેન ત્રિપાઠી
(સેન્ટરકોર્ડીનેટર, કોલાબ)

વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ની ચાઈલ્ડલાઈન કામગીરીના રીવ્યુની મીટીંગ માંડવી-કચ્છ મુકામે યોજવામાં આવી

19

તારીખ: ૨૬-૦૩-૨૦૧૮
વિષય: પ્રોજેક્ટ “માસુમ”
(બાળકોને જાતિય
શોષણ સામે જાગૃતિના
મેન્યુઅલનીતાલીમ)

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- YI( યંગ ઇન્ડિયા)ના સભ્યો

બાળકોના જાતિય શોષણની સામે જાગૃત કરી શકાય તે માટે એક મેન્યુઅલ બનાવામાં આવ્યું અને YI ગ્રુપના સહયોગથી ચાઈલ્ડલાઈનના ડાયરેક્ટર શ્રી આનંદીબેન પટેલે અમદાવાદ જીલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગના દસક્રોઈ તાલુકાના 84 શિક્ષિકાઓએ તાલીમ મેળવી જે તેમની શાળાઓમાં બાળકીઓને તાલીમ આપશે

20

તારીખ : ૧૦-૦૭-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)

આણંદ ચાઈલ્ડ લાઈન ના 30 જેટલા સ્ટાફ મેમ્બરને બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ આપવામાં આવી

21

તારીખ: ૧૯-૦૭-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના અધિકારો અને રક્ષણના મુદ્દાઓ

- બિનલ પટેલ (સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)
- ડો. જીતેન્દ્રભાઈ પ્રજાપતિ

ITI પ્રોજેક્ટના ૧૦ વિદ્યાર્થીઓને તેમના પ્રોજેક્ટ અનુરૂપ તાલીમ આપવામાં આવી

22

તારીખ: ૧૯-૦૮-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- બિનલ પટેલ (સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)
- ઉત્તમ શર્મા ( ટાઈમ્સ ફાઉન્ડેશન)

કડી સર્વ વિદ્યાલયના ૨૭૭ વિદ્યાર્થીઓ અને ૩૦ શિક્ષકોને બાળકોના જાતીય શોષણ જાગૃતિ મેન્યુઅલ પર તાલીમ આપી

23

તારીખ : ૦૫-૦૯-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના અધિકાર અને વર્તમાન સમયના પ્રશ્નો

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- ડો. દામિનીબેન શાહ
(પ્રો. સમાજકાર્ય વિભાગ)
- મીની જોશેફ
(ACP, SJPU)
- શીતલ પ્રદીપ
(બચપન બચાવો આંદોલન)
- દિલીપભાઈ મેર ( જીલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ)

અમદાવાદ શહેરની સમાજકાર્ય વિષયની ૨ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે એક દિવસીય કાર્યશાળાનું આયોજન કર્યું હતું જેમાં ૮૦ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો

24

તારીખ : ૩૦-૦૯-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર,ચાઈલ્ડલાઈન)

બાળકોના જાતીય શોષણ ના જાગૃતિ મેન્યુઅલ
પર MSW ના ૪૫ વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપી

25

તારીખ: ૦૯-૧૦-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય શોષણ અને સંવેદનશીલતા

- ડો. કેતન ભરડવા
- ડો. લતીકા શાહ
- બિનલ પટેલ
- વિજયભાઈ પ્રજાપતિ

બાળકોના જાતીય શોષણ અને સંવેદનશીલતા વિષય પર 30 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને SHE ટીમના સભ્યોને તાલીમ આપવામાં આવી

26

તારીખ: ૧૯-૧૦-૨૦૧૯
વિષય: જેજે એક્ટ અને પોક્સો એક્ટમાં પોલીસની ભૂમિકા

- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)
- વિજયભાઈ પ્રજાપતિ

અમદાવાદ જીલ્લા ના ગ્રામ્યના ૨૫ પોલીસ કર્મચારીઓને તેમની ભૂમિકા વિષે તાલીમ આપવામાં આવી

27

તારીખ: ૨૦-૧૧-૨૦૧૯
વિષય: બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)

બાળકોના જાતીય શોષણ ના જાગૃતિ મેન્યુઅલ
પર કસ્તુરબા કન્યા બાલિકા વિદ્યાલયના ૭૦ શિક્ષિકાઓને તાલીમ આપવામાં આવી

28

તારીખ: ૨૨-૧૧-૨૦૧૯
વિષય:બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)

બાળકોના જાતીય શોષણના જાગૃતિ મેન્યુઅલ
પર કસ્તુરબા કન્યા બાલિકા વિદ્યાલયના ૮૦ શિક્ષિકાઓને તાલીમ આપવામાં આવી

29

તારીખ : ૨૩-૧૧-૨૦૧૯23-
વિષય:બાળકોના જાતીય શોષણના મેન્યુઅલની તાલીમ

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)
- બિનલ પટેલ
(સીટી- કોર્ડીનેટર, ચાઈલ્ડલાઈન)

બાળકોના જાતીય શોષણના જાગૃતિ મેન્યુઅલ
પર કસ્તુરબા કન્યા બાલિકા વિદ્યાલયના ૮૦ શિક્ષિકાઓને તાલીમ આપવામાં આવી

30

તારીખ: ૦૭-૦૧-૨૦૨૦
વિષય: બાળગુહમાં રેહતા બાળકોની જરૂરિયાતો અને સમસ્યા

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક, ચાઈલ્ડલાઈન)

અમદાવાદ જીલ્લાના ૧૮ બાળગૃહોના ૪૫ કમર્ચારીઓની અમદાવાદ નોડલ ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે યોજવામાં આવી

31

તારીખ: ૦૯-૦૧-૨૦૨૦
વિષય: બાળગુહમાં રેહતા બાળકોની જરૂરિયાતો અને સમસ્યા

- ડો. આનંદીબેન પટેલ
(નિયામક,ચાઈલ્ડલાઈન)

અમદાવાદ જીલ્લાના ૧૮ બાળગૃહોના ૫૦ કમર્ચારીઓની અમદાવાદ નોડલ ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે યોજવામાં આવી

32

તારીખ: ૦૫-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : લાઈફ સ્કીલ

- શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર
( લાઈફ સ્કીલ ટ્રેઈનર)

અમદાવાદ જીલ્લાના ૧૮ બાળગૃહોના ૨૭ કમર્ચારીઓની અમદાવાદ નોડલ ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે લાઈફ સ્કીલની તાલીમ યોજવામાં આવી

33

તારીખ: ૦૬-૦૩-૨૦૨૦
વિષય : લાઈફ સ્કીલ

- શ્રી ગૌરવભાઈ ઠક્કર
( લાઈફ સ્કીલ ટ્રેઈનર)

અમદાવાદ જીલ્લાના ૧૮ બાળગૃહોના ૨૭ કમર્ચારીઓની અમદાવાદ નોડલ ચાઈલ્ડલાઈન ખાતે લાઈફ સ્કીલની તાલીમ યોજવામાં આવી

34

તારીખ-૧૪-૦૩-૨૦૨૦
વિષય: પેરેન્ટિંગ સ્કીલ

શ્રી વંદનભાઈ ઠક્કર
( પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ)

ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ૫૦ કર્મચારીઓને પેરેન્ટિંગ સ્કીલ પર તાલીમ આપવામાં આવી

35

તારીખ: ૧૬-૦૩-૨૦૨૦
વિષય: લાઈફ સ્કીલની તાલીમ બાલગૃહના બાળકો સાથે.

શ્રીમતી ગંગોત્રી મેહતા
( લાઈફ સ્કીલ ટ્રેઈનર)

અમદાવાદ જીલ્લાના સરકારી ઓઢવ બાલગૃહમાં ૧૫ કિશોરીઓને લાઈફ સ્કીલ પર તાલીમ આપવામાં આવી

36

તારીખ: ૧૭-0-૨૦૨૦
વિષય: તરુણાવસ્થા શિક્ષણ

- શ્રીમતી નેહાબેન પંચાલ
(FPA)

અમદાવાદ જીલ્લાના સરકારી ઓઢવ બાલગૃહમાં ૧૬ કિશોરીઓને તરુણાઅવસ્થાના પ્રશ્નો વિષય પર તાલીમ આપવામાં આવી.