સમાજકાર્યની સેમેસ્ટર પરીક્ષાઓ નવેમ્બરમાં સત્ર-1 અને સ-3 ની લેવાય છે અને એપ્રિલમાં સત્ર-2 અને સત્ર-4 ની લેવાય છે, જેનું પરિણામ એક મહિનાની અંદર સામાન્ય રીતે આવી જાય છે.