સત્ર-1 અને સત્ર-3 ની સમાજકાર્યની  પરીક્ષાઓ નવેમ્બરમાં  લેવાય છે અને  સત્ર-2 અને સત્ર-4 ની પરીક્ષાઓ એપ્રિલમાં લેવાય છે, જેનું પરિણામ સામાન્ય રીતેએક મહિનાની અંદર  આવી જાય છે.